Algemene voorwaarden

Onderstaand tref je onze algemene voorwaarden aan. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons een bericht, we leggen je graag nog even wat uit.

Algemene Voorwaarden van e-sigaretwinkel.com

Download hier

Artikel 1: Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, en overeenkomsten met, en opdrachten aan e-sigaretwinkel.com, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67392342 gevestigd te Almere. Door het plaatsen van een bestelling geeft de bestellende partij aan de inhoud van deze voorwaarden te kennen, te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan. E-sigaretwinkel.com levert enkel aan personen welke ouder zijn dan 18 jaar. Vermits e-sigaretwinkel.com gerede twijfel heeft over de leeftijd van de bestellende partij, zullen wij om legitimatie vragen.

Artikel 2: Aanbod en levering

Het aanbod van e-sigaretwinkel.com is zo nauwkeurig mogelijk omschreven op haar website. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de consument de te verkopen producten juist kan beoordelen. Eventueel op de website gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleine afwijkingen van het getoonde product kunnen evenwel voorkomen. Indien er sprake is van kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten dan is e-sigaretwinkel.com in dat geval niet aan het aanbod gebonden. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Artikel 3: Prijzen

De prijzen vermeld op de website zijn de prijzen die e-sigaretwinkel.com hanteert. Gedurende de duur van het aanbod zoals vermeld op de website worden de prijzen van de te leveren producten niet verhoogd. Dit is slechts anders indien dit uit wettelijke voorschriften, zoals verhoging van de omzetbelasting, voortvloeit. Alle prijzen op de website zijn geplaatst onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% omzetbelasting.

Artikel 4: Betaling

Betaling dient in beginsel vooraf te geschieden op de wijze zoals vermeld op de website. Na bestelling dient de betaling binnen 5 dagen te zijn overgeschreven op de bankrekening van e-sigaretwinkel.com. Na betaling worden de bestelde artikelen verzonden. Indien binnen 10 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden vervalt de bestelling.

Indien is overeengekomen dat betaling op van het bovenstaande afwijkende wijze na verzending van een factuur plaatsvindt  en binnen de gestelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden dan heeft e-sigaretwinkel.com het recht het factuurbedrag per aanmaning te verhogen met administratiekosten ter hoogte van € 25,00 en is de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt.

Artikel 5: Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De consument heeft aansluitend nogmaals 14 dagen de tijd om de producten retour te zenden.  Deze wettelijke bedenktijd (regelgeving koop op afstand) gaat in op de dag na ontvangst van de producten. De consument dient te bewijzen dat de producten tijdig zijn geretourneerd. De teruggestuurde producten dienen in de complete originele verpakking te zitten en in nieuwstaat te verkeren. Indien de zaken bij of door de consument zijn gebruikt dan wel indien voor E-sigaretwinkel.com aannemelijk is dat deze zijn gebruikt dan vervalt het hiervoor genoemde recht op ontbinding. Het terugzenden van de producten geschiedt voor rekening en risico van de consument. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne, die duidelijk persoonlijk van aard zijn, die door de ondernemer zijn geproduceerd op specifiek verzoek van en volgens de wensen van de consument. Indien de consument terecht een beroep doet op het herroepingsrecht en indien de consument voor de producten reeds een bedrag heeft betaald, dan zal e-sigaretwinkel.com dit bedrag binnen 14 dagen na de terugzending terugbetalen, mits het product reeds in goed orde en ongebruikt door E-sigaretwinkel.com ontvangen is. Er wordt over het te retourneren bedrag geen rente uitbetaald.

Artikel 6: Garantie

E-sigaretwinkel.com garandeert dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De afnemer heeft dus recht op een deugdelijk product. De afnemer dient de producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het product incompleet dan wel ondeugdelijk is dan dient de afnemer dit per omgaande schriftelijk danwel per e-mail te melden aan e-sigaretwinkel.com. Gelieve altijd eerst contact op te nemen met onze klantenservice alvorens het product te retourneren. Indien het product defect of ondeugdelijk is zullen de kosten voor het retourneren gedekt worden door e-sigaretwinkel.com. Terugzending dient te geschieden in de complete originele verpakking. Indien de klachten naar het oordeel van e-sigaretwinkel.com terecht zijn dan zal e-sigaretwinkel.com een nieuw artikel leveren. Indien dit niet mogelijk is dan zal e-sigaretwinkel.com het aankoopbedrag vergoeden. E-sigaretwinkel.com is nimmer aansprakelijk voor schade danwel vervolgschade die mocht ontstaan door ondeugdelijk gebruik. Zie hier>>Klik  de garantie termijn voor producten. E-sigaretwinkel.com biedt geen garantie indien producten gebruikt worden in combinatie met producten die niet bij e-sigaretwinkel.com aangeschaft zijn.

Artikel 7: Gegevensbeheer

E-sigaretwinkel.com zal de gegevens van de afnemer opnemen in haar klantenbestand. E-sigaretwinkel conformeert zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken.

Artikel 8: Overmacht

E-sigaretwinkel is niet aansprakelijk indien zij verbintenissen niet kan nakomen tengevolge van overmacht. Ingeval van overmacht mag e-sigaretwinkel.com haar verplichtingen opschorten en heeft zij het recht de overeenkomst(en) geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

E-sigaretwinkel.com is nimmer aansprakelijk voor schade en/of vervolgschade door het onjuist aanwenden van de geleverde producten. De afnemer dient steeds de aanwijzingen op de verpakking zorgvuldig te lezen en daarnaar te handelen. Voor het geval e-sigaretwinkel.com aansprakelijk is, maar de aansprakelijkheidsverzekering van e-sigaretwinkel.com om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, dan is de aansprakelijkheid van e-sigaretwinkel.com beperkt tot het aankoopbedrag.

Artikel 10: Klachtenregeling

  1. E-sigaretwinkel.com beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij E-sigaretwinkel.com, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij E-sigaretwinkel.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door E-sigaretwinkel.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot E-sigaretwinkel.com. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel E-sigaretwinkel.com als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van E-sigaretwinkel.com niet op, tenzij E-sigaretwinkel.com schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door E-sigaretwinkel.com, zal E-sigaretwinkel.com naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

E-sigaretwinkel.com blijft eigenaar van alle geleverde producten zolang de afnemer niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens e-sigaretwinkel.com, waaronder begrepen wettelijke rente en incassokosten. De afnemer geeft bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan e-sigaretwinkel.com danwel een door haar aan te wijzen derde om, in geval zij van haar eigendomsrecht gebruik wenst te maken, alle plaatsen te betreden waar de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen liggen opgeslagen en deze producten vervolgens mee te nemen.

Artikel 12: Voorrang Algemene Voorwaarden e-sigaretwinkel.com

Indien de afnemer – niet-consument zijnde –  eveneens Algemene Voorwaarden hanteert en indien deze strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van e-sigaretwinkel.com dan zullen de Algemene Voorwaarden van e-sigaretwinkel.com steeds voorgaan.

Artikel 13: Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden aanhangig gemaakt binnen het arrondissement Almere.

 

E-sigaretwinkel.com

Oslostraat 49

1334 CB Almere

KVK-nummer: 67392342

BTW-nummer: NL856964803B01

Openingstijden Almere-Buiten

Maan 10:00 18:00
Dinsd 10:00 18:00
Woen 10:00 18:00
Dond 10:00 18:00
Vrij 10:00 18:00
Zat 10:00 17:00
Zon Gesl.

Lelystad

Kroonpassage 13
8232 VP Lelystad
Lelystad-Centrum

0320 410 156

Hoofddorp

Kruisweg 961-A
2132 CD Hoofddorp

bij winkelcentr. 4 meren

0320 410 156